Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, in welke vorm of op welke wijze dan ook, van het NBPO-lid dat deze voorwaarden gebruikt (hierna te noemen: Mireille van Mourik namens Refresh Organizing) en op alle met Refresh Organizing
gesloten overeenkomsten.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk aangegeven aanvullende
voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten van Refresh Organizing. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde cq. buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.
5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij anders wordt overeengekomen.
6. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van
toepassing tenzij hiermee schriftelijk door Refresh Organizing is ingestemd. Onder ‘opdrachtgever‘ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon
die met Refresh Organizing in een contractuele relatie staat of komt te staan.
7. Refresh Organizing is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten,
naar eigen inzicht, gebruik te maken van (diensten of producten van) derden. Ook in die
situatie gelden deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes en overeenkomsten

1. Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij
schriftelijk anders is aangegeven. Offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door de
opdrachtgever geuite wensen. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten
diensten.
2. De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen; op basis van een
uurtarief of op basis van een vaste overeengekomen prijs. Indien geen vaste prijs is
overeengekomen worden de prijsfactoren (uurtarief, bestede tijd, eventuele inzet van
materialen en/ of apparaten, etc.) benoemd en wordt na afloop van de opdracht door Refresh Organizing gespecificeerd hoeveel uren, materialen en/of apparaten zijn ingezet. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde
kosten periodiek in rekening worden gebracht.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vergoedt opdrachtgever de voorbereidingskosten (waaronder de kosten van een intakegesprek) aan Refresh Organizing in geval zij geen opdracht tot het verrichten van diensten verstrekt.
4. Indien op verzoek een zorgplan is opgesteld en/ of aanwezigheid van Refresh Organizing is gevraagd bij een indicatiegesprek voor een voorziening in het kader van de WMO, worden de kosten hiervoor in rekening gebracht mocht binnen 2 maanden geen samenwerking tot stand zijn gekomen. Dit geldt ook voor de reiskosten die hiervoor gemaakt zijn.
5. Afspraken en/of consulten met Refresh Organizing kunnen door de
opdrachtgever tot maximaal 48 uur voor aanvang van de afspraak en/of consult kosteloos worden geannuleerd. Wordt binnen die termijn geannuleerd, dan worden de volledige kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
6. Afspraken, consulten en/of trainingen kunnen door Refresh Organizing steeds worden geannuleerd in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere omstandigheden die Refresh Organizing verhinderen de opdracht uit te voeren. Annulering door Refresh Organizing geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
7. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door Refresh Organizing, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever is overhandigd
of indien de opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, dan wel toelaat dat met de
uitvoering van de opdracht wordt begonnen.
8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Refresh Organizing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte vermelde prijs.
9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële) consequenties van deze wijziging worden tussen partijen vastgelegd.
10. Opdrachtgever en Refresh Organizing komen overeen dat door gebruik
te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt
zodra aan de voorwaarde van 2.6. is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening
doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De
elektronische bestanden van Refresh Organizing gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat.
11. Informatie, mondelinge mededelingen, etc. m.b.t. te verrichten diensten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer-)gegeven of gedaan. Refresh Organizing garandeert echter niet dat alle prijzen, producten en/of diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
12. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, offertes, opdrachtbevestigingen en
overeenkomsten binden Refresh Organizing niet.
13. In offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten genoemde tijden en termijnen gelden als indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien naar het oordeel opdrachtgever sprake is van een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
14. Refresh Organizing is bij de uitvoering van de overeenkomst vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 3 – Prijzen

1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en inclusief eventuele in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
Bij prijzen aangeboden aan particulieren wordt de prijs inclusief BTW vermeld.
2. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Refresh Organizing in haar
offerte of opdrachtbevestiging (artikel 2.5.) aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in
de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door Refresh Organizing
worden gecorrigeerd.¬
3. Indien Refresh Organizing en de opdrachtgever overeengekomen zijn dat Refresh Organizing ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Refresh Organizing gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door de berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 4 – Betaling

1. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Refresh Organizing is steeds gerechtigd de totale prijs van een opdracht in delen te factureren. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is niet nodig
2. Bij niet(- tijdige) betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand Een deel van een maand geldt als volle maand.
3. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van de
opdrachtgever niet op.
4. Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Refresh Organizing als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00
exclusief BTW.
5. In geval van niet-nakoming van de (betalings)verplichtingen door de opdrachtgever, is Refresh Organizing bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
6. De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens
tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is voorzien. Refresh Organizing heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar, van de
opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

Artikel 5 – Uitvoering van diensten

1. De opdrachtgever is gehouden alle door Refresh Organizing verlangde
gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekken aan Refresh Organizing. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Refresh Organizing verstrekte gegevens en informatie.
2. Indien Refresh Organizing bij de uitvoering van een
overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken informatie, kan
de opdrachtgever Refresh Organizing niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt Eventuele kosten van ( het verkrijgen van ) deze informatie en/of vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3. Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Refresh Organizing in het verrichten van haar diensten is tekortgeschoten, dient hij dit direct aan Refresh Organizing schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Refresh Organizing zal in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Refresh Organizing zoals bepaald in deze voorwaarden.
4. Overeenkomsten die tussen Refresh Organizing en de opdrachtgever worden gesloten, worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. Overeenkomsten die tussen Refresh Organizing en de opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor de opdrachtgever, worden, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.
6. Refresh Organizing heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten zoals bedoeld in lid 5 te indexeren.
7. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens
stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst
schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden
voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contracttermijn.
8. Een overeenkomst als bedoeld in lid 5 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijke worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal drie kalendermaanden in acht dient te worden genomen.
9. Een opzegging dient steeds per aangetekende brief plaats te vinden.

Artikel 6 – Onderzoek, reclame

1. De door Refresh Organizing verrichte diensten worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de opdrachtgever indien door de opdrachtgever niet binnen drie weken na oplevering van de diensten gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de verrichte diensten niet naar behoren zijn verricht cq. opgeleverd.
2. Refresh Organizing is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Organizers en op de door Refresh Organizing verrichte diensten zijn van toepassing de beroepscode en klachtenregeling van deze vereniging (www.nbpo.nl)

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Refresh Organizing aan de opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, plannen, software, ( elektronische ) bestanden, enz. blijven eigendom van Refresh Organizing totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Refresh Organizing gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake van een
inspanningsverplichting van Refresh Organizing jegens de opdrachtgever. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven m.b.t. het resultaat van de door Refresh Organizing verrichte diensten.
2. Indien en voor zover er in het kader van de door Refresh Organizing
verrichte diensten zaken worden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere
bestemming aan wordt gegeven, is steeds de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Refresh Organizing adviseert slechts, doch neemt geen beslissingen.
3. De door Refresh Organizing verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
4. Refresh Organizing is niet gehouden tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
5. Refresh Organizing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Refresh Organizing is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Refresh Organizing kenbaar behoorde te zijn.
6. Refresh Organizing erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.
7. Indien Refresh Organizing, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan is die vergoeding gemaximeerd tot het bedrag van de factuur m.b.t. de diensten waardoor de schade is veroorzaakt.
8. De opdrachtgever vrijwaart Refresh Organizing van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met Refresh Organizing gesloten overeenkomst tegen Refresh Organizing doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
9. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Refresh Organizing schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreken waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 9 – Overmacht

1. Ingeval van overmacht is Refresh Organizing niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie )netwerk of –verbinding of van gebruikte communicatie- systemen en/ of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Refresh Organizing, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken
van enig, via overheidswege te verkrijgen, vergunning.
3. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.9 op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.
4. De opdrachtgever is, naast het bepaalde in lid 3, bevoegd de overeenkomst wegens
overmacht te beëindigen.

Artikel 10 – Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Refresh Organizing neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder onrechtmatige vormen van verwerking vallen de aantasting van de gegevens, onbevoegde kennisneming, wijziging, of verstrekking daarvan.
3. De maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau. Dat betekent dat deze
maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
4. Indien nodig stelt Refresh Organizing een privacyreglement op.
5. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Refresh Organizing gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Refresh Organizing zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Refresh Organizing niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van
weergegeven informatie, mededelingen, tekeningen, plannen of andere uitingen m.b.t. de
verrichte diensten berusten bij Refresh Organizing of andere rechthebbenden.
2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten, zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het
verveelvoudigen van een ontwerp, tenzij met schriftelijke toestemming van Refresh Organizing of andere rechthebbenden.
3. De opdrachtgever vrijwaart Refresh Organizing voor aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

1. Refresh Organizing is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet ( volledig ) nakomt;
b. Na het sluiten van de overeenkomst Refresh Organizing ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is.
2. Refresh Organizing kan de overeenkomst ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd
dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Refresh Organizing kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever –al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Refresh Organizing zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
4. Refresh Organizing kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.
5. Bedragen die Refresh Organizing heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.
6. Indien Refresh Organizing aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 5 dagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet
nakomt zijn alle hieruit voortvloeiden kosten voor haar rekening.

Artikel 13 – Training

1. Onder ‘ training ‘ wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: alle trainingen, workshops en/ of andere bijeenkomsten die door Refresh Organizing worden verzorgd.
2. Refresh Organizing behoudt zich het recht voor inschrijvingen voor trainingen zonder opgave van redenen te weigeren.
3. Refresh Organizing behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een training af te lasten dan wel deelnemersgroepen samen te voegen. Refresh Organizing zal opdrachtgever in een voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.
4. Indien een training specifiek voor één opdrachtgever wordt verzorgd, kan Refresh Organizing desgewenst het voor de training gebruikte materiaal (presentatie,
lesmateriaal, enz.) aan (de organisatie van) de opdrachtgever aanpassen. Het is
opdrachtgever toegestaan hierin eenmaal wijzigingen te laten aanbrengen door Refresh Organizing.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Refresh Organizing voor trainingen gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting. Het door opdrachtgever aan Refresh Organizing verschuldigde bedrag aan deelnamekosten is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor aanvang van de training op de factuur aangegeven bankrekening van Refresh Organizing te zijn bijgeschreven. Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, heeft Refresh Organizing het recht deelname aan de training te weigeren.

Artikel 14 – Annulering training

1. Annulering door opdrachtgever van haar deelname aan een training is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijke annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per fax of langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het faxbericht of het elektronische bericht door Refresh Organizing beslissend voor het tijdstip van annulering.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan opdrachtgever tot uiterlijk vier
weken voor aanvang van een training kosteloos annuleren. In geval van annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van een training is opdrachtgever 50% van de deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een training is opdrachtgever de volledige deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd.
3. Bij verhindering of niet deelnemen aan een training door opdrachtgever of door een door
opdrachtgever aangestelde deelnemer zonder tijdige annulering, is opdrachtgever het gehele
bedrag aan deelnamekosten aan Refresh Organizing verschuldigd.
4. In geval opdrachtgever of een door opdrachtgever aangestelde deelnemer niet in staat is een training bij te wonen, is opdrachtgever bevoegd een vervanger te laten deelnemen. Deze vervanging geldt voor de volledige training.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Op geschillen die onder de reikwijdte van NBPO Klachtenregeling vallen is deze regeling van toepassing.
3. Op geschillen die niet onder de reikwijdte van de NBPO Klachtenregeling vallen, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Refresh Organizing is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.

Scroll naar boven